Korzystanie z serwisu oznacza akceptację:

Zawartość strony internetowej www.pixelwro.pl jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu pixelwro.pl oraz treści w nim zawartych należą do firmy Ryszard Urbanowicz Consulting. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do serwisu pixelwro.pl, bądź naszych partnerów i podwykonawców. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony pixelwro.pl bez zgody właściciela jest zabronione.

Regulamin współpracy


§1 Warunki ogólne.


Internetowy System Obsługi Klienta PixelWro, zwany dalej PixelWro Agencja REklamwa, jest prowadzony przez firmę Ryszard Urbanowicz Consulting z siedzibą we Wrocławiu przu ul. Kamienna 29/56. Poniższy dokument stanowi formę umowy pomiędzy Ryszard Urbanowicz Consulting a Klientem korzystającym z PixelWro. Postanowienia poniższego regulaminu dotyczą również wszystkich klientów zamawiających usługi poligraficzne w Ryszard Urbanowicz Consulting bez użycia systemu PixelWro.

Zamówienia w PixelWro mogą składać Klienci, którzy: 
a) Posiadają dostęp do internetu, poddali się procedurze rejestracyjnej oraz otrzymali swoje indywidualne hasło dostępu oraz numer identyfikacyjny.
b) Zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptują.
Rejestracja jest dobrowolna. Przekazane w niej dane osobowe są przetwarzane przez PixelWro zgodnie z zasadami Polityki Prywatności PixelWro. 
Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac i wzorców, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.
W chwili wysłania przez Klienta zamówienia powstaje automatycznie zobowiązanie finansowe z tytułu jego zrealizowania przez Ryszard Urbanowicz Consulting, które zostanie zapłacone gotówką kurierowi przy dostawie, kartą płatniczą lub przelewem w przypadku firm

§2. Ceny


1. Ceny opublikowane w cenniku PixelWro są cenami brutto uwzględniające podatek vat w wysokości 23%.
2. Ryszard Urbanowicz Consulting zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w cenniku bez uprzedzania Klientów.

§3. Realizacja zamówień


Zamówienie złożone w PixelWro składa się z jednego lub wielu zleceń na poszczególne pozycje z Oferty PixelWro.


Zlecenia wprowadzane do systemu przez pracowników Pixelwro (przesłane drogą mailową lub składane osobiście za pomocą strony www), jak również zmiany polegające na przenoszeniu zleceń pomiędzy zamówieniami obciążone są dodatkowymi opłatami wyszczególnionymi w cenniku usług dodatkowych.

Pliki komputerowe niezbędne do realizacji zlecenia należy przygotowywać zgodnie ze specyfikacją techniczną podaną w ofercie i zaleceniami "Jak przygotować pracę", dotyczącymi danej pozycji oferty.
Zlecenia zawierające pliki uszkodzone czyli nie otwierające się, nie dające się zaimportować, zapisane w nieobsługiwanym formacie lub zawirusowane są usuwane, a Ryszard Urbanowicz Consulting informuje Klienta o tym fakcie w formie e-maila niezwłocznie po wykryciu jednak nie później niż data realizacji zamówienia.


Zlecenia składane lub przenoszone za pośrednictwem systemu PixelWro,  nie są obłożone żadną, dodatkową opłatą pod warunkiem, że pliki zostaną w posiadaniu PixelWro do dalszej współpracy. Pliki, które zostały przygotowane przez pixelwro są objęte prawem autorskim i ich kopiowanie jest zabronione. Przekazanie praw autorskich z plikami do edycji wiąże się z dodatkową opłatą.

§4. Terminy realizacji i warunki dostaw zamówień


Przez termin realizacji rozumiemy maksymalny czas potrzebny na wykonanie zamówienia przez drukarnię. Wysyłka następuje w następnym dniu roboczym. (Np. termin realizacji 3 dni robocze -> wysyłka w 4 dniu roboczym.)


Terminy realizacji zamówień w kalkulatorach i cennikach podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy. Dla zamówień złożonych do godz. 11.00 okres realizacji liczy się w pełnych dniach roboczych od chwili złożenia zamówienia, w pozostałych przypadkach od godz. 8.00 następnego dnia roboczego.
Dla zamówień złożonych z więcej niż jednego zlecenia (pracy do wykonania), termin realizacji zamówienia jest określony przez zlecenie o najdłuższym terminie realizacji.
Maksymalny termin realizacji zamówienia jest kalkulowany automatycznie w trakcie wypełniania formularza zamówienia. Zamówienie jest gotowe do wysyłki kurierem w terminie określonym w podsumowaniu zamówienia oraz w e-mailu z potwierdzeniem rejestracji zamówienia.
Terminy realizacji zamówień lub jednego ze zleceń występujących w zamówieniu mogą być niedotrzymane ze strony Ryszard Urbanowicz Consulting w przypadku wystąpienia siły wyższej (np. awaria). W takim jednak przypadku Klient jest o tym fakcie informowany najpóźniej w dniu maksymalnego terminu realizacji.
Maksymalny termin dostawy na adres podany przez Klienta jest sumą terminu realizacji zamówienia oraz czasu dostarczenia przesyłki przez kuriera. Czas dostarczenia przesyłki wynosi zazwyczaj 1, maksymalnie 3 dni robocze. Za terminowość dostaw odpowiada firma kurierska realizująca przesyłkę.
Jeśli rzeczywisty termin realizacji zlecenia  jest krótszy od terminu deklarowanego w podsumowaniu zamówienia, Klient jest o tym fakcie informowany e-mailem, w dniu wysyłki towaru.
Przyjęcie towaru z późniejszym terminem realizacji na magazyn wysyłkowy nie jest równoznaczne z jego wysyłką w tym samym dniu.

W przypadku wysyłki towaru, przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel następuje z chwilą wydania towaru klientowi przez kuriera, do tego czasu za towar odpowiada Ryszard Urbanowicz Consulting.


§5. Odpowiedzialność za jakość
Prace w formie pliku elektronicznego drukowane są w postaci w jakiej zostały dostarczone przez Klienta. PixelWro nie sprawdza, nie wprowadza poprawek i modyfikacji do dostarczonych plików które nie są edytowalne lub niezgodne z wymogami przesyłania plików do druku.

§6. Postępowanie z wyrobem będącym własnością Klienta


Plik dostarczony do Ryszard Urbanowicz Consulting drogą internetową spółka zobowiązuje się do skasowania po upływie roku od daty odbioru lub wysyłki pracy.
Nośniki elektroniczne na których dostarczane są prace nie są odsyłane do Klienta. Po upływie dwóch tygodni od realiazacji zlecenia nośnik wraz z zawartością jest niszczony.
Własność intelektualna klienta zawarta w jego plikach przesłanych internetem do Pixelwro jest chroniona przed dostępem osób trzecich.

§7. Płatności
 
Podstawową formą płatności za usługi i produkty zamawiane w Naszej firmie jest płatność paypal bądź za pomocą karty kredytowej/debetowej. System płatności kartą bankomatową realizowany jest przez wirecard:


§8. Reklamacje


Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie Ryszard Urbanowicz Consulting, Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.


Reklamacje dotyczące jakości usług lub produktów mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 14 dni od momentu ich zrealizowania przez Ryszard Urbanowicz Consulting . Należy przesyłać je w postaci pisemnego protokołu, na nasz adres mailowy. Termin 14 dni nie obowiązuje w przypadku reklamacji gwarantowanej trwałości produktu lub usługi. Koszt przesyłki w przypadku uznania reklamacji pokrywa Ryszard Urbanowicz Consulting.


Reklamacje dotyczące jakości druku w przypadku jeśli nie zostanie przesłane 100% reklamowanego nakładu, będą rozpatrywane negatywnie.


W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez Ryszard Urbanowicz Consulting reklamowanego nakładu, reklamacja zostanie rozpatrzona a pracownik Ryszard Urbanowicz Consulting poinformuje klienta o sposobie jej rozwiązania.


W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klient poniesie koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru.


W przypadku umów zawieranych z Kupującymi nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, strony zgodnie wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.

§9. Odpowiedzialność odszkodowawcza


Ryszard Urbanowicz Consulting wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zleceń. Oznacza to, iż Zamawiający nie będzie mógł dochodzić żadnych roszczeń odszkodowawczych z podanego tytułu. Zapis ten nie dotyczy konsumentów, to jest osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.


W przypadku konsumentów, Ryszard Urbanowicz Consulting ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie pod warunkiem przestrzegania przez konsumenta regulaminu. Roszczenie odszkodowawcze w tym przypadku nie może jednak w żadnym wypadku przekroczyć wartości przedmiotowego zlecenia. 


§10. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta
Konsument – osoba fizyczna, która działa w celu niezwiązanym z jej działalnością handlową, gospodarczą lub zawodem. Art. 22 Kodeksu Cywilnego (KC).
 
Z uwagi na fakt, że realizacja zlecenia rozpoczyna się w momencie jego przyjęcia do realizacji, a także zważywszy, że jest to świadczenie o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zleceniu lub ściśle związanych z jego osobą, konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z Ustawą z dnia 2.03 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. nr 22 poz. 271, z późn. zm.).


§11. Przetwarzanie danych


Ryszard Urbanowicz Consulting ochrona danych osobowych swoich klientów stanowi najwyższy priorytet. Ryszard Urbanowicz Consulting przestrzega zasad i wymogów prawa w przedmiocie ochrony danych osobowych. Wszystkie te zasady są ujęte w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część umowy dotyczącej realizacji zleceń w serwisie PixelWro.

§12. Właściwość Sądu


Wszelkie spory dotyczące wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo właściwy dla Ryszard Urbanowicz Consulting


§14. Ważność
Z dniem opublikowania tego regulaminu, wszystkie poprzednie tracą ważność.